મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Saturday, May 04, 2019 Shree Mahaprabhuji Pragatyotsav Celebration શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ ની ઉજવણી અને વચનામૃત - શ્રી આશ્રય કુમારજી મહોદય @ ગોકુલધામ
  You can be Yagna Manorathi too. Please contact us ASAP only limited seats available for being the Yagna Manorathi. 
  1:00 PM - Sarvottam Yagna
  4:30 PM - Shobha Yatra

 • Sunday, May 05, 2019 Valdosta: Shri Mahaprabhuji Pragatya Utsav celebration શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ ની ઉજવણી અને વચનામૃત - શ્રી આશ્રય કુમારજી મહોદય @ ગોકુલધામ
  Mukhya Manorathi: Mitesh and Purvi Patel

  12:00 PM onwards
  Mahaprasad will be served.
 • Thursday, May 09, 2019 Vachanamrut by P.P. Goswami 108 Shree Kunjeshkumar Mahodayshree @ 6:30 PM
 • Saturday, May 11, 2019 - Sunday, May 12, 2019 Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Darshankumar Mahodayshree @ 6:30 PM
 • Wednesday, May 15, 2019 Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Aniruddhlalji Mahodayashree @ 6:30 PM
 • Friday, May 17, 2019 - Sunday, May 19, 2019 Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Yogeshkumar Maharajshree

 • Monday, May 27, 2019 Vachanamrut By P.P. Go. 108 Shree Krushnakumar Mahodayshree @ 6:30 PM