મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Friday, November 30, 2018 Shree Mahaprabhuji Pragatyotsav Celebration શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ ની ઉજવણી અને વચનામૃત - શ્રી આશ્રય કુમારજી મહોદય @ ગોકુલધામYou can be Yagna Manorathi too. Please contact us ASAP only limited seats available for being the Yagna Manorathi. 1:00 PM - Sarvottam Yagna4:30 PM - Shobha Yatra
  • Tuesday, March 26, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Darshankumar Mahodayshree
  • Tuesday, March 26, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Aniruddhlalji Mahodayashree
  • Tuesday, March 26, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Yogeshkumar Mahodayashree
  • Tuesday, March 26, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Krushnakumar Mahodayshree
  • Tuesday, March 26, 2019 Gokuldham Summer Camp 2019 Gokuldham Haveli Presents Summer Camp 2019
  • Tuesday, March 26, 2019 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Sharnamkumar Mahodayashree
  • Tuesday, March 26, 2019 Katha Katha by P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalji Mahodayashree ( Amereli - Champaran)
  • Tuesday, March 26, 2019 Satsang Satsang By Shree Krushna Datt Shastri
  • Tuesday, March 26, 2019 Katha Katha By Shree Yogeshkumar Shastri