મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Fri Nov 16, 2018 Annual Diwali Dinner

    The annual Diwali Dinner is a celebration of the Hindu religious ho... more

  • Mon Nov 19, 2018 Tulsi Vivah તુલસી વિવાહ
  • Mon Nov 26, 2018 P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalaji's Birthday - Palna Darshan પ.પૂ ગો.શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ નો જન્મદિન - પલના માં દર્શન
  • Sat Dec 01, 2018 Tulsi Vivah Celebration at Gokuldham તુલસી વિવાહ ની ઉજવણી ગોકુલધામ